Бутилирани натурални минерални води в България и методи за тяхното идентифициране

MAIN-vrazkata-mezhdu-plastmasovite-butilki-i-nasheto-zdrave

Богатството на минерални води в България доведе през последните години до бурно развитие на водоналивната промишленост. Повече от 40 питейни води се бутилират и предлагат на нашия, а някои от тях и на международните пазари.

Съществен момент при бутилирането на минерални води е контролът на тяхното качество във всеки момент на технологичния цикъл. Много често се задават следните въпроси: ”Бутилира ли се точно тази вода, която идва на земната повърхност, тази за която има издаден сертификат, тази, която е полезна за нашето здраве?” или “Бутилираната вода отговаря ли на предоставените на етикета данни и дали няма някакви промени в състава на водата след бутилиране?” Това са въпросите, на които всеки производител или потребител търси отговор.

Основание да се потърсят начини за решаване на тази не лека задача ни дава дългогодишната работа в областта на анализа на минералните води – природни фактори с ясно изразено профилактично, лечебно-профилактично и лечебно въздействие, продължителните ни специализации по тези проблеми и огромния интерес към минералните води у нас и в чужбина .
Ще се спрем по принцип на методите за контрол на някои бутилирани минерални води, като ще препоръчаме възможните сигурни и бързи начини за анализ и идентифициране на съществуващите на пазара бутилирани води у нас, според специфичните за тях основни показатели. С риск да има известни повторения ще посочим за всяка една вода какво трябва да се изследва, за да има сигурност за произведената продукция, какви апарати за отделните анализи са необходими, кое е специфичното за всяка една вода.

Много и разнообразни са съществуващите в химическите лаборатории методи за контрол на води. Основен въпрос, който разглеждаме в тази методика, е начина за най-ефективен и бърз контрол на минералната вода, методът, които с минимални средства осигурява надеждност на продукта. Ще се спрем на онзи минимум от задължителни анализи, които са необходими да се провеждат в едно водоналивно предприятие. Тези анализи трябва да дават сигурност, гаранция и надеждност за чистотата на произвежданата продукция бутилирана натурална минерална вода, както и надеждност за идентифициране на всяка една минерална вода.

Общото в процеса на контрол при всички минерални води за пиене е задължителното търсене на санитарно-химични показатели за замърсяване, каквито са неорганичните съединения на азота – нитрати, нитрити и амоний. Препоръчваме това да става с експресни тестове за определяне на нитрити, нитрати и амоний. Натуралната минерална вода, казано най-общо, не съдържа тези съставки и тяхното откриване е първият показател за нежелани промени в състава и качествата на водата в процеса на бутилиране.

Съществуват разнообразни методи за определяне на тези показатели. Посочваме тестове, които са изключително лесни за обслужване, не изискващи специална квалификация, бързи и с необходимата чувствителност, даващи гаранция при отрицателен резултат за чистота на произвежданата продукция.
При избиране на показателите и методите за контрол, е важно да се знае, че тези използвани методи дават гаранция за това, че:

• се бутилира точно тази вода, за която предприятието има издаден сертификат и концесия, т.е. методите имат висока избирателност, чувствителност и точност
• минералната вода е чиста и не съдържа показатели, които са признак на замърсяване

Предлаганите методи са предназначени за контролните лаборатории на фабриките за бутилиране на минерални води. Това са частични анализи, признати официално като контролни. Те могат да бъдат разширени и задълбочени. При финансови възможности може да се използват и апаратурни методи на различни фирми, които дават по-големи възможности за точност, възпроизводимост и сигурност. Детайлно методите за контрол са описани в многобройните ръководства за анализ на води и на тях подробно няма да се спираме.

Основните показатели, характерни за бутилираните минерални води у нас са представени на етикетите нa натуралните минерални води.

През 2004 г с Държавен вестник бр. 68 от 3.08.2004 г приета нова, актуализирана Наредба за изискванията към у нас беше бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Tя e хармонизирана с Директива 80/777 ЕС, относяща се до екслоатацията и маркетирането на натуралните минерални води. От самото наименование на наредбата се налага първият извод: всички води в тази наредба са за консумация от хората. Много важно е да се знае какво значи една или друга вода, на какви обработки се подлага тя, какво трябва да съдържа, какъв контрол се извършва. Според тази наредба бутилираните води, използвани за човешка консумация, се делят на няколко групи. Те са:

Натурални минерални води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с постоянен състав и отсъствие на токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества, бутилирани на водоизточника при спазване на изискванията на наредбата. Разрешени процедури преди бутилиране са окисление, ако това се налага и газиране или догазиране с въглероден диоксид. Провеждане на окисление посредством въздух или въздух, обогатен с озон, се допуска тогава, когато във водата има сероводород, арсен, желязо и/или манган. След провеждане на тези процедури се налагат допълнителни изследвания на водата, за да не се образуват под влияние на озонирането нежелани продукти, които не са полезни за хората като бромат, бромоводород. Трябва да се проследи и количеството на остатъчния озон.

Години наред извършвахме тези изследвания не само на проби от водоизточника, но и на престояли проби, както и на минерални води, предлагани в търговската мрежа. Тези изследвания показват високата чистота на българските минерални води не само в микробиологично и физико-химично отношение, но и в липсата в тях на антропогенни вещества, нежелан резултат от човешка дейност като халогенни съединения, феноли, пестициди, хербициди и др.

За да отговорим на изискванията на ЕС за контрол на предлаганата продукция от бутилирани води, а и изобщо на минералните води в страната, е необходимо да се организира специализирана лаборатория у нас – страна с толкова много и ценни минерални води заслужава това. В момента има достатъчно фондове, чрез които през конкурси могат да се набавят средства, поискани по подобаващ начин, за да се изгради акредитирана лаборатория.

Изворни води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние отговарят на нормите за води за човешка консумация.

Обикновено това са води с температура далеч под 20º С и ниска минерализация – обикновено под 150 – 200 mg/l, т.е. студени и чисти води с наличие на незначителни количества соли, които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка. Използването на изворните води не налага специално разрешение за бутилиране, както това се прави при минералните води. Изворната вода може да се предлага в бутилиран вид при условие, че отговаря на приети критерии за питейни води, не се транспортира с цистерни и с водата се провеждат разрешени процедури като озониране и окисление с въздух, ако това е необходимо. Преди да започне бутилиране, изворната вода се изследва през три месеца в продължение на една година по основни физико-химични показатели, анализира се радиологията и микробиологията, за да се види стабилността и чистотата на водата.

У нас изворните води все още не са особено популярни. През последните години, за радост, у нас се появи една такава вода, която много успешно бе рекламирана и завоюва заслужено своето място сред най-консумираните.Това е изворната вода от Девин или т.н. “розов” Девин, бедна на натриеви йони, с ниска минерализация, подходяща за приготвяне храна на кърмачета.

Третата група, според действащата наредба, са:

Трапезни води – води от подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани или нетретирани. Това в повечето случаи са сондажни, а много често водопроводни и хлорирани, с променлив състав, в повечето случаи транспортирани с цистерни, разбира се чисти, обработени води, озонирани, филтрувани и дезинфекцирани, с показатели, които отговарят на изискванията на наредба №9 за качествата на водата,предназначена за питейно-битови цели.

Преди, когато се кажеше трапезна минерална вода, се разбираше вода от най-високо качество с показатели за питейна употреба. Хората вече превъзмогнаха тази нагласа и вече знаят, че трапезните води нямат нищо общо с минералните води.
Една такава вода е Предела, описана от нас като вода от Калугерица. Поради транспортиране до завода в Благоевград, тази вода се предлага под името трапезна.