Характеристика на видовете води в България

В България има общо 225 находища на минерални извори. За условията на Южна България те са 148, а за Северна – 77. В Южна България преобладават естествените находища, а в Северна България – чрез сондаж.

Лечебните свойства на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Край минерални извори са били съграждани балнеолечебници: Хисар, Кюстендил, Бургаски минерални бани, Сапарева баня, Сливенски бани, София и др. По химичен състав минералните води се поделят на слабо минерализирани ( до 2 g/l), умерено минерализирани ( 2 до 15 g/l), силно минерализирани ( 15-30 g/l), разсолни ( 30-60 g/l) и силно разсолни ( над 60 g/l). Според химичния си състав минералните води се делят на без балнеологични съставки, сулфидни, радонови, сулфатни, хидрокарбонатни, хлоридни и въглекисели. По отношение на газовия им състав принадлежат към азотната, морската и въглекиселата провинция.

Въпреки лековитите си свойства, натуралната минерална вода е желателно да се редува с трапезна вода. Ето защо Ви предлагаме широка гама от води и предоставяме възможност сами да избирате и редувате според личните си потребности и желания.

Наименованията, които се използват за бутилираните води, са:

  • ”натурална минерална вода” – за минерална вода, която произхожда от подземен воден обект (находище), добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават от обикновената питейна вода;
  • “изворна вода” – за вода, която произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, по микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние, при производството й са спазени изискванията на наредбата и се бутилира в района на водоизточника в предприятие, свързано с директна тръбопроводна връзка с водоизточника;
  • ”трапезна вода” – за всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.), но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода и при производството й са спазени изискванията на наредбата;
  • ”натурална минерална вода – естествено газирана” – за минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид, като количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е същото (в рамките на обичайните граници на отклонение), както във водата при водоизточника; в това определение се включват и натуралните минерални води, при които повторно е въведен въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, в количество равно на това, което е отделено в хода на техническите операции при бутилирането;
  • ”натурална минерална вода – догазирана с газ от водоизточника” – за минерална вода, която е газирана допълнително с въглероден диоксид, произхождащ от същия водоизточник, и количеството му, съдържащо се в бутилираната вода, независимо от това дали е прилагана декантация или не, е по-голямо от това във водата от водоизточника;
  • ”натурална минерална вода – газирана” – за минерална вода, която съдържа въглероден диоксид, който е разтворен допълнително във водата и не произхожда от водоизточника, от който е водата;
  • ”натурална минерална вода – напълно дегазирана” или “натурална минерална вода – частично дегазирана” – за минерална вода, която при бутилирането е преминала съответната обработка;
  • ”изворна вода – газирана” или “трапезна вода – газирана” – за изворна или трапезна вода, в която изкуствено е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и видимо при нормална температура и налягане;
  • ”сода” – за газирана трапезна вода, която съдържа допълнително прибавен натриев хидрогенкарбонат повече от 570 mg/l.
Публикувано в Полезно
Поръчай по телефон